در مقایسه با روش های قدیمی کلونینگ، سنتز ژن باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های پروژه شما می گردد و برای شما این امکان را فراهم می کند تا تنها بر روی تحقیق خود متمرکز گردید. گروه پژوهشی famscience می تواند با سرعت زیاد هرگونه ژنی را با هر تعداد نوکلئوتید طراحی و سنتز کند. طراحی مجدد ژن سبب تولید بیشترین مقدار ممکن پروتئین مورد نظر شما می گردد. این سرویس به شما این اجازه را می دهد که در کمترین زمان ممکن بتوانید پروژه خودتان را شروع کنید.

طراحی کاست های ژنی نیز در این مرکز قابل اجرا می باشد.

ویژگی ها:

 سرویس  سنتز  ژن

کلونینگ رایگان: ژن سنتز شده بطور رایگان در یک وکتورعمومی (در وکتور   Puc57)کلون می گردند و بطوررایگان ارائه میشود..

بهینه سازی ژن: اپتیمایز کردن کدون ها  بر اساس میزبان مورد نظر بصورت رایگان انجام می شود.

کیفیت سنتز ژن: ژنها بعد از سنتز بطور دو طرفه تعیین ترادف می شوند تا سکانس در خواستی دقیقا با  سکانس سفارشی مطابقت داشته باشد..

مستندات علمی: کلیه گرافها و مدارک Sequencing به همراه ژن سنتز شده ارسال میگردد.

 هزینه سنتز ژن: هزینه سنتز ژن با نازلترین قیمت در مقایسه با دیگر شرکت های سنتز کننده ژن

زمان  تحویل:  زمان تحویل با توجه به شرایط و سکانس حدود ۴ تا ۵ هفته خواهد بود .

مقدار DNA : 4 تا ۱۰ میکروگروم DNA  سنتز شده پودری کلون شده در پلاسمید استاندارد