معرفی اعضای هیات علمی و اساتید موسسه آموزشی پژوهشی فام

نام استاد

مبحث تدریس

آقای دکتر خوش میر صفا ایمونولوژی
خانم دکتر حبیب نیا میکروبیولوژی
آقای دکتر سجاد نوری  بیو انفورماتیک و مهندسی ژنتیک
آقای دکتر حوری Pcr  و realtime pcr
آقای دکتر ابراهیمی بیوشیمی بالینی
خانم دکتر جعفری
هماتولوژی
خانم کلانتری خونگیری
خانم زندی قارچ شناسی
آقای قربانی هماتولوژی
آقای عزیزیان پذیرش و نسخه خوانی
آقای ممیزی دستگاه اتوماتیک آنالیز بیوشیمی
آقای مسعودیان محلول های بیوشیمیایی
آقای امیدوار انگل شناسی
 آقای قلمی
مایکوباکتریولوژی
 خانم شجاعی
آنالیز ادرار