[ad_1]

آدرس آزمایشگاه آب در تهران ، حکیمیه بلوار بهار دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور مرکز رشد واحد ۳۲۴ می باشد. شرکت آب راهبر محاسب مجهز به آزمیشگاه میکروبی و شیمیایی آب و پساب مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی می باشد. آزمایش های قابل انجام در بخش میکروبی شامل توتال کلیفرم ، کلیفرم گوارشی ، باکتری های هتروتروف ، باکتری های استافیوکوکوس و سودوموناس و TBC  می باشد. آنالیز های بخش شیمی شامل کلیه کاتیون ها و آنیون های آب مانند نیترات ، کلسیم ، سدیم ، سولفات و … می باشد.

توزین مواد شیمیایی جهت استفاده در آنالیز های شیمیایی آب و پساب

آزمایش میکروبی آب

جهت آزمایش میکروبی آب ، نمونه برداری صحیح با استفاده از طرف استریل الزامی است. ابتدا محلول نمونه برداری توسط شعله یا با استفاده از پارچه الکلی تمیز گردد. سپس اجازه داده تا شیر آب باز بماند و به مدت ۲ دقیقه آب داخل شبکه تخلیه شود. اگر منبعی که از آن نمونه می گیریم چاه می باشد، بایستی صبر کنیم تا آب چاه کامل بالا بیاید. لذا بایستی مطمئن شویم که نمونه دقیقا مربوط به آب چاه می باشد نه آب داخل لوله آب. مقدار حدودی ۱۰۰ سی سی نمونه برای آزمایش های میکروبی شامل توتال کلیفرم و کلیفرم گوارشی و باکتری های هتروتروف کافی است. لذا بایستی نمونه سریعا به آدرس آزمایشگاه آب در تهران ارسال گردد.

روش نمونه برداری میکروبی آب 

آزمایش شیمیای آب

آنالیز های شیمیایی آب شامل تعیین مقدار غلظت پارامتر های کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کربنات، بی کربنات ، هیدروکسید ، نیترات ، سولفات ، نیتریت ، آمونیاک ، فلوراید ، آهن ، منگنز و … می باشد.مقدار مجاز پارامتر های شیمیایی آب در جدول زیر بیان گردیده است.

محدوده مجاز پارامتر های شیمیایی و میکروبی در انجام آزمایش آب در آدرس آزمایشگاه آب در تهران

این پارامتر در یک تعادل شیمیایی در آب می باشند.  در یک فرآیند شیمیایی ، تعادل شیمیایی وقتی برقرار است که غلظت های واکنش دهنده و فرآورده ها رو طول زمان در محلول تغییر نکند. معمولا در حالت تعادل شیمیایی آهنگ واکنش رفت برابر  آهنگ واکنش برگشت است. طبق اصل الکتروخنثایی بایستی اکی والان کاتیون ها برابر با اکی والان آنیون ها باشد.

No votes yet.